ประนามานุกรมบุคคลอันตรายสำหรับประชาธิปไตยไทย: คำนูณ สิทธิสมาน


Star scarf from red to blue – multiply (center) on a blue scarf tied.
จากดาวแดงถึงผ้าพันคอสีฟ้า-คำนูณ(กลาง)ในวันที่ผูกผ้าพันคอสีฟ้าAnnounced itself as a scout digital. ประกาศตัวเองเป็นลูก เสือชาวบ้านดิจิตัล And drive “new politics” as Sudeinam. และหนุน”การเมืองใหม่”อย่างสุดลิ่ม A new political ally said that contemporary non-democratic. เป็นการเมืองใหม่ที่พรรคพวกร่วมสมัยบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตย And more than king aristocracy. และเป็นยิ่งกว่าราชา ธิปไตย Authorize military dictatorship in Burma with Roy. ให้อำนาจทหารเผด็จการไปในรอยเดียวกับ พม่า

The Thai News Team E-News. โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
August 16, 2551. 16 สิงหาคม 2551

Note: This is an article entitled “ประ directories dangerous person for Thai democracy,” which offers daily หมายเหตุ:นี่เป็น1ในบทความชุด”ประนามานุกรมบุคคลอันตรายสำหรับประชาธิปไตย ไทย”ซึ่งจะนำเสนอทุกวัน People a day here at the same track, please. วันละคนที่นี่ที่เดียว โปรดติดตาม

Student Center’s leftist former secretary of public security. อดีต เลขาศูนย์นิสิตฯฝ่ายซ้ายสันติบาล

Multiply the right healing is a key partner of one. คำนูณ สิทธิสมาน นับเป็นคนสำคัญของพันธมิตรรายหนึ่ง Who sway and swing as one of the most extremes. และเป็นคนที่แกว่งแบบสวิงสุดขั้วมากที่สุดคนหนึ่ง From that he likely has a leftist political ideology Somrdan the prime … จากที่เขาเคยมีแนวโน้มว่าได้สมาทานลัทธิการเมืองแบบฝ่ายซ้ายในวัยหนุ่ม…

He is inviting the military coup led one nation to the “new politics” that people like his contemporary Dr. Kasian Techa Peera said will lead to problems Myanmar support – political Shinawatra. มาตอนนี้เขากำลังเชื้อเชิญทหารเข้ามาทำรัฐประหารนำพาประเทศชาติไปสู่”การ เมืองใหม่”ที่คนร่วมรุ่นของเขาอย่างดร.เกษียร เตชะพีระ บอกว่า จะนำไปสู่ปัญหาเมียนมาร์นุ-วัตรทางการเมือง (Myanmarization of Thai Politics) cause interference with the political constitution of a military dictatorship like Myanmar today. (Myanmarization of Thai Politics) ทำให้การแทรกแซงทางการเมืองของทหารชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามอย่างเผด็จการพม่า ปัจจุบัน

Moreover, “New Politics” of the gang and the gang multiply the alliance. ซ้ำร้าย”การเมืองใหม่”ของคำนูณและก๊วนแก๊งพันธมิตรนั้น May change … อาจเปลี่ยนแปลง… Democracy is the King as Head of State. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข This is the most important political achievement in the present reign. ซึ่งเป็นผลสำเร็จทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในรัชกาลปัจจุบัน To the regime of King as head of state. ไปเป็นระบอบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข But democracy and constitutional monarchy, not! แต่ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่ใช่ระบอบรัฐธรรมนูญ!

In the era after the event October 14, 2516. ในหลังยุคเหตุการณ์14ตุลาคม2516 Socialism or communism to the current high ลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ขึ้นสู่กระแสสูง And inserted into trains students fully และแทรกเข้ามายังขบวนนักศึกษาอย่างเต็มที่ With conditions like that country. ด้วยสภาพบ้านเมืองแบบนั้น Train department heads almost all the students become the establishment of the Communist ซะ almost all หัวขบวนฝ่ายนำนักศึกษาเกือบทั้งหมดกลายเป็นคนในจัดตั้งของคอมมิวนิสต์ไปซะ แทบทั้งหมด Multiply to step into the acting. คำนูณได้ก้าวเข้ามาเป็นรักษาการ Secretary-General of Thailand, student center (Sn.) in the period after 14 October, where he has the opportunity to insert into the crisis, the divisions between Sn train students. And the “independent group” in the universities during this time. เลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ในยุคหลัง 14 ตุลาฯ โดยเขามีโอกาสแทรกตัวเข้ามาจากวิกฤติความแตกแยกขบวนนักศึกษา ระหว่าง ศนท. และ “กลุ่มอิสระ” ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในช่วงนั้น

Independent groups (some wings) established a new organization, such as “Free Student Union of Thailand (Sn.) with Prasertkul invent a leader first. กลุ่มอิสระ (บางปีก) ก่อตั้งองค์กรใหม่ เช่น “สหพันธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทย” (สนท.) โดยมี เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เป็นแกนนำคนแรก But even if the new organization. แต่แม้ว่าจะมีการจัดตั้งองค์กรใหม่ However, the Sn position. Is not perfect by property maintenance Tanya Wong (a secretary Sn. In the year 2516) do not allow the student group called the “Children established the Communist Party of Thailand, one based center แต่ตำแหน่งภายใน ศนท. ยังไม่ลงตัว โดย สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (ซึ่งเป็นเลขาฯ ศนท. ในปี 2516) ไม่ยอมให้กลุ่มนักศึกษาที่เขาเรียกว่าเป็น “เด็กจัดตั้งพรรค คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” เข้ามายึดศูนย์ So make Sn secretary position. Leave blank to another. จึงทำให้ตำแหน่งเลขาฯ ศนท. เว้นว่างไปหนึ่งปี

Before a new election in 2518 by looking into the intermediate position that is, multiply the right heal, then multiply นั่นเอง in the Faculty of Law students. ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในปี 2518 โดยมองหาคนกลางเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งก็คือ “คำนูณ สิทธิสมาน” นั่นเอง ในตอนนั้น คำนูณ เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ Thammasat grade 2 Age 19 years and served as a director. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 อายุ 19 ปี และยังดำรงตำแหน่งกรรมการ Thammasat Student Organization (Oamh.) of Sa à Rani difficult. องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์(อมธ.) ฝ่ายสาราณียากร

Before admission, Thammasat a former NU chairman ญ right healing rally Thai ก่อนเข้าเรียนธรรมศาสตร์ คำนูญ สิทธิสมาน เคยเป็นประธานชุมนุมภาษาไทย Rose Garden of the school. ของโรงเรียนสวนกุหลาบ Once into the Thammasat University. เมื่อเข้าไปในธรรมศาสตร์นั้น Resources Activities in the field say. พรรคพวกในวงการกิจกรรมนักศึกษาบอกว่า He would not have thought politics นัก. เขาน่าจะยังไม่มีความคิดการเมืองนัก If going back to see new record when completed. Fri 5, while students รุ้ the Rose Garden about the same as Chaturon Chaisang. หากย้อนไปดูสมุดบันทึกตอนเรียนจบม.ศ.5ขณะที่เพื่อนนักเรียนสวนกุหลาบรุ้นไล่ เลี่ยกันอย่างจาตุรนต์ Radiation that write their motto “do everything to the people,” but the sweet multiply Waeo romantic “Where there is love. ฉายแสงเขียนคติพจน์ของตนไว้ว่า” ทำทุกอย่างเพื่อประชาชน” แต่ของคำนูณหวานแหววโรแมนติกว่า” ที่ใดมีรัก There is sufferingที่นั่นมีทุกข์ “…

It was then that he recently came to political awareness of event 14 October in the year he enrolled at Thammasat University (Matthew) Matt. first one. จึงนับได้ว่าเขาเพิ่งมาตื่นตัวทางการเมืองจากเหตุการณ์ 14 ตุลาในปีที่เขาเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์(มธ.)ตอนแรกเข้ามธ. I go wrong with party power (as of Fri. Matthew. Not a party to set a later model), the leftist Party of นัก ศึ check the time. ก็เข้าไปร่วมกับพรรคพลังธรรม (ของนศ.มธ. ไม่ใช่ พรรคที่จำลองมาตั้งชื่อในภายหลัง) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายของนักศึกาตอนนั้น

This party, like the student movement. พรรคนี้ ก็เช่นเดียวกับขบวนการนักศึกษา In the process of the influence of the Communist Party of Thailand (Pocd.) add more and more is also just the beginning, but then this is the conflict within the party. อยู่ในกระบวนการของการรับ อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.)เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือยังเป็นเพียงช่วงเริ่มต้น แต่แล้ว พรรคนี้ก็เกิดขัดแย้งภายใน Separated the party “line public” that a Nu ญ is separated with “vertical public, led by fine Si Sang (now a columnist posted on the newspaper world today) has been influenced by. the idea of turn. แยกตัวออกเป็นพรรค “แนวประชา” ซึ่งคำนูญก็แยกตัวออกไปด้วย “แนวประชา” นำโดยคุณวิจิตร ศรีสังข์ (ตอนนี้เป็นคอลัมนิสต์อยู่ในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้) ได้รับอิทธิพลทางความคิดของ ผิน Lotus light (which uses the penname “Strategic power evolve”), a former city Department of ¾ ¤ li. บัวอ่อน (ซึ่งใช้นามปากกาว่า “อำนาจ ยุทธวิวัฒน์”) อดีตกรมการเมืองของพคท. That was separated from ¾ ¤ li. Many years before that ซึ่งแยกตัวออกมาจากพคท.หลายปีก่อนหน้านั้น (But also confirmed that Mark himself is a Cisco post – Lenin New post – Isaac Mao posts). (แต่ยังยืนยันว่า ตัวเองเป็น มาร์กซิสต์-เลนินิสต์-เหมาอิสต์)

Lotus Light turn influence cid ผิน บัวอ่อน มีอิทธิพลต่อตำรวจสันติบาล Agencies and suppress the Communist period. และหน่วยงานปราบคอมมิวนิสต์สมัยนั้น Add to removal because of the communist broadcast to suppress the Communist party has a strategy to suppress the communist เพราะถอดใส้ในของคอมมิวนิสต์มาถ่ายทอดให้ฝ่ายปราบคอมมิวนิสต์ได้นำไปเป็น กลยุทธ์ปราบคอมมิวนิสต์ Was ¾ ¤ li. Attack hard. จึงถูกพคท.โจมตีอย่างหนัก

In this multiply can learn, “said Mark Cisco-time” or learn to be left wing. ในแง่นี้ คำนูณ จึงเรียนรู้ “มาร์กซิสม์” หรือ เรียนรู้การเป็นฝ่ายซ้าย From the current anti Pocd. (More current Pocd.), But the first tone, but words จากกระแสด้านแอนตี้ พคท. (มากกว่า กระแส พคท.) แต่แรก แต่ท่วงทำนองศัพท์แสง Uniform and the uniform is still left wing at that time, 5 Â. “(Long hair t-shirt jeans bag bag rubber shoes). รวมทั้งเครื่องแบบก็ยังเป็นเครื่องแบบฝ่ายซ้ายสมัยนั้นคือ”5ย.”(ผมยาว เสื้อยืด กางเกงยีนส์ สะพายย่าม รองเท้ายาง)

After “public line” has turned back the same way as “energy fair” is the way Pocd. But multiply is one of the few people ภายหลัง “แนวประชา” ได้หันกลับมาในแนวทางเดียวกับ “พลังธรรม” คือแนวทาง พคท. แต่คำนูณ เป็นหนึ่งในไม่กี่คน That is not turned back to the current anti Pocd. (A turn) all along, even when they leave the occupation are a newspaper and soon after the sixth judge in 2519 he was made responsible. ที่ไม่ได้หันกลับมา คือ ยังอยู่ในกระแส แอนตี้ พคท. (แบบผิน) มาตลอด แม้แต่เมื่อเขาออกไปประกอบอาชีพเป็น นัก นสพ.แล้ว หลัง 6 ตุลา2519 ไม่นาน เขาได้รับผิดชอบทำ “Thai News Nikon” by the name of his editor is not in Division I was made a “secret” in “Backstage” This book was instrumental in the campaign attack “ข่าวไทยนิกร” โดยทีชื่อเขา ไม่อยู่ในกอง บ.ก.เลย คือทำแบบ “ลับ” อยู่ “หลังฉาก” หนังสือนี้ มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์โจมตี Pocd. Very hard to understand that this period is to multiply the close working (beaten ¾ c li.) To turn most พคท.อย่างหนัก ช่วงนี้ เข้าใจว่า คือช่วงที่ คำนูณใกล้ชิด ร่วมงาน (ตีพคท.) กับผินมากที่สุด

The Thai Nikon after Pocd. Fall and then multiply it to make books to such future Square News and managers with the collapse of the Pocd. To fight and of the ideology in that it will multiply. reduction in the. หลัง ไทยนิกร หลัง พคท.ล้มแล้ว คำนูณ ก็ยังทำหนังสือต่างๆต่อไป เช่น สู่อนาคต ข่าวจตุรัส และ ผู้จัดการ พร้อมกับการล่มสลายของ พคท. และของการตอ่สู้ทางอุดมการณ์ในช่วงนั้น คำนูณ ก็คงลดด้านที่เป็น “Left Anti ¾ ¤ li.” (Ie anti Pocd. But also the left) to go with him but in the anti Pocd. Pocd or left approach. As far as observation is not lost. “ซ้ายแอนตี้พคท.” (คือ แอนตี้ พคท. แต่ยังเป็น ซ้าย) ลงไปด้วย แต่ด้านที่เขา แอนตี้ พคท. หรือ ซ้ายแนวทาง พคท. เท่าที่สังเกต ก็ไม่หายไป

Multiply into work. คำนูณเข้ามาทำงาน “Manager” While creating Section “Introduction” with former leftist who quit the forest to Khan Sarika and Mass Communication at นัก Rungmanee. “ผู้จัดการรายสัปดาห์” สร้างสรรค์ Section “ปริทรรศน์” ร่วมกับอดีตฝ่ายซ้ายที่ออกจากป่ามาอย่างแคน สาริกา และนักสื่อสารมวลชนอย่างรุ่งมณี Cloud Sophon in late 2531 and later the activists of students from CU – Thammasat University during the decade in 2530 at Memorial fair mind (before to attend the Master’s and Doctoral USA) wins being Currencies Mana’s Degree Drug Piwat to associate with. congested เมฆโสภณเมื่อปลายปี 2531 และต่อมามีนักกิจกรรมนักศึกษาจากจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ในยุคทศวรรษ2530 อย่างอนุสรณ์ ธรรมใจ (ก่อนไปเรียนต่อโทและเอกที่สหรัฐอเมริกา) ชนะ ผาสุกสกุล มานะ ตรียาภิวัฒน์ เข้าไปสมทบอย่างคับคั่ง

Master Mind process blue shirt, yellow scarf. มาสเตอร์ มายด์ขบวนการเสื้อเหลืองผ้าพันคอสีฟ้า

During the eviction major ท Thaksin Shinawatra hold his role as the main person behind the People’s Alliance for ประ. ในช่วงการขับไล่ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร เขาถือเป็นผู้มีบทบาทหลักผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประ
Tea aristocracy, he told in a letter from the yellow shirt to a blue scarf. ชาธิปไตย เขาเล่าไว้ในหนังสือจากจากเสื้อเหลืองถึงผ้าพันคอสีฟ้า His own writing that out. ที่เขาเขียนเองเอาไว้ว่า Sonthi Lim Tong Kun. สนธิ ลิ้มทองกุล Yao played his adviser that he is great and all but a dictator on his way behind the slogan and movement time. เย้าเขาเล่นว่าเขาเป็น กุนซือใหญ่ และเป็นผู้บงการเรื่องทั้งหมด แต่เขาอยู่เบื้องหลังคำขวัญและแนวทางการเคลื่อนไหวตลอดเวลา Believe that even a slogan. น่าเชื่อว่าแม้แต่คำขวัญ “Come back to Thailand, with his handwriting is markedly “เอาประเทศไทยคืนมา” มีลายมือของเขาอยู่อย่างเด่นชัด The flow from the alliance for a new scout digital era. นับจากการหมกระแสให้พันธมิตรเป็นลูกเสือชาวบ้านยุคดิจิตัล Taken until the institution of private property is a senior partner to the two sides hit a political opponent. มาจนถึงการยึดเอาสถาบันเบื้องสูงเป็นสมบัติส่วนตัวของพันธมิตรไปกระหนาบตี ฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง

Period after the coup drove Thaksin has already September 19, 2549. ช่วงระยะหลังการรัฐประหารขับไล่ทักษิณ19กันยายน2549ได้แล้ว Ben Pao, he attacked the administration of Poe. Su Surayud Chulanont, but keep ท major way against Thaksin Shinawatra and the Thai Rak Thai took. เขาเบนเป้าโจมตีการบริหารงานของ พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท์ แต่ก็พยายามรักษาแนวทางการต่อต้าน พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยเอาไว้ With this approach. ด้วยแนวทางนี้ He has written articles for the attack, Dr. Somsak Theeradetch modest currency and Assoc. Likitkijsomboon Dr. achieved. เขาได้เขียนบทความขึ้นมาเพื่อโจมตี ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และ รศ. ดร. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ The second approach is not a scholar (not out Thaksin. ที่เป็นนักวิชาการแนวทาง2ไม่(ไม่เอาทักษิณ Not remove the military dictatorship) and later Dr Somsak Theeradetch modest currency to send a letter unsealed to think of ways to warn of Prof. Dr. Uthai stop. ไม่เอาเผด็จการทหาร) และต่อมา ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกเพื่อเตือนให้นึกถึงแนวทางของ ศ. ดร. หยุด แสงอุทัย

But later, he still wrote the article based on plot แต่ภายหลังเขาก็ยังคงเขียนบทความโดยอาศัยพล็อต “Communist emotional hold.คอมมิวนิสต์อารมณ์ค้าง Capitalism and overconfident “and multiply that point. และ ทุนนิยมเหิมเกริม” ซึ่งคำนูณชี้ว่า He refers to people who had joined the Communist Party of Thailand in the last 30 years before the two orbital meet when the party big party last year in 2541, but the other party is rallying Wacom’s emotional hold is multiply quite so เขาหมายถึงกลุ่มคนที่เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในช่วง 30 ปีก่อน ทั้งสองกลุ่มโคจรมาพบกันเมื่อมีการตั้งพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งเมื่อปี 2541 แต่อีกฝ่ายก็ตีโต้ว่าคอมฯอารมณ์ค้างก็คือคำนูณนั่นแหละ The capitalist is overconfident, Mr. Lim has his intercourse. ส่วนทุนนิยมเหิมเกริมก็คือนายของเขาสนธิลิ้มฯ It was grumbling until royal letter sent to Secretary-General warned that the abuse, do not touch upon Royal Secretariat. เพราะปากพล่อยจนกระทั่งถูกราชเลขาธิการส่งหนังสือมาเตือนว่าอย่าลามปามมาด่า ราชเลขาธิการ As part of the monarchy! ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์!

Later he would also be discussed based on the National Legislative Assembly. ต่อมาเขาได้อาศัยแนวทางนี้ทำการอภิปรายในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ To attack the Surayud government did not succeed in land administration. เพื่อโจมตีรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน To do with Rich. ในการดำเนินการกับผู้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ And the camp manager, has turned to Gen. harmony with a surge และค่ายผู้จัดการได้หันไปสามัคคีกับพลเอกสพรั่ง Strong goodwill. กัลยาณมิตรอย่างเหนียวแน่น For the dominant military power. เพื่อช่วงชิงอำนาจทางทหาร Gen. Saprang albeit failed, and the parties fail ทว่าพลเอกสพรั่งล้มเหลวและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ Network managers have a final surge by Tebheysnong headlines in the book manager that a flood is a weekly “gadfly.” สุดท้ายเครือผู้จัดการได้ถีบหัวส่งสพรั่งด้วยการพาดหัวข่าวในหนังสือผู้ จัดการรายสัปดาห์ว่าสพรั่งเป็น”เหลือบ”

When Anakin Sky Walk Gate Sticker to the dark side as Darth Lord Web Wonder. เมื่ออนาคินสกายวอล์เกเกอร์เข้าสู่ด้านมืดเป็นลอร์ดดาร์ธเวเดอร์

Multiply, like the left wing, many in the banner of Sonthi Lim Tong Kun and vast Ploughing Amon Amon Rattana Non composer multiplied with or left soft as Samran survival diamonds or former academics known as Chai-Anan Samui ท Wanit and He Phuwadol Prasert they have changed the incredible stance. คำนูณ ก็เช่นเดียวกับฝ่ายซ้ายหลายคนในร่มธงของสนธิ ลิ้มทองกุล ทั้งไพศาล พืชมงคล อมร อมรรัตนานนท์ ประพันธ์ คูณมี หรือซ้ายอ่อนๆอย่างสำราญ รอดเพชร หรืออดีตนักวิชาการชื่อดังอย่างชัยอนันต์ สมุทวนิช และภูวดล ทรงประเสริฐ ที่พวกเขาได้เปลี่ยนจุดยืนได้อย่างไม่น่าเชื่อ From the left wing or academic position and had a public interest showing. จากฝ่ายซ้ายหรือนักวิชาการที่เคยมีจุดยืนและผลประโยชน์อยู่ข้างประชาชน Has turned back the monarchy as a tool to destroy political parties hostile hit the cast and techniques covered in more than rightist propaganda used (and they have a heavy wing attacks in this article before). ได้หันกลับมาใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายปฏิปักษ์ทางการ เมือง แบบเหวี่ยงแห ตีคลุม และใช้เทคนิคในการโฆษณาชวนเชื่อยิ่งกว่าที่ฝ่ายขวาเคยใช้(และพวกเขาเคยโจมตี ฝ่ายขวาอย่างหนักหน่วงในข้อนี้มาก่อน)

Create a multiply as a columnist คำนูณสร้างชื่อในฐานะเป็นคอลัมนิสต์ Manager in the newspaper. ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ The penname “Rambuttri 516” armed groups ironically dictator ª taste. Pithily ในนามปากกา”รามบุตรี516″ใช้อาวุธทิ่มแทงกลุ่มเผด็จการรสช.อย่างแหลมคม ª taste, and overthrow. Successful past in modern Tamil explanation may have puzzled 2535. และโค่นล้มรสช.สำเร็จมาแล้วในยุคพฤษภาทมิฬ2535 And uphold constitutionalism. และเชิดชูลัทธิรัฐธรรมนูญ Later he was behind under penname ต่อมาเขาอยู่ภายใต้เบื้องหลังนามปากกา Sao Siang Long. เซี่ยงเส้าหลง Which was written with several people. ซึ่งมีการเขียนร่วมกันหลายคน He has a column in his real name. เขามีคอลัมน์เขาในชื่อจริง In the series, sort of five troops “that are written with diamonds survived with Cruise. ในชุด”หน้ากระดานเรียงห้า” ที่มีการเขียนร่วมกับ สำราญ รอดเพชร อีกด้วย

After the 19 coup attempt in 2519 he received the reward worth the standpoint of political change to get the dictator possessed drugs Mat conservative aristocracy. ภายหลังการรัฐประหาร19กันยา2519เขาได้รับบำเหน็จคุ้มค่ากับการเปลี่ยนจุดยืน ทางการเมืองมารับใช้เผด็จการอำมาตยาธิปไตยจารีตนิยม The drag was set to serve as members of the National Legislative Assembly. โดยได้รับการลากตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (Member of Legislative Assembly Line managers have been appointed in the same time. (สมาชิกสภานิติบัญญัติสายกลุ่มผู้จัดการที่ได้รับแต่งตั้งในคราวเดียวกันนี้ Another is survived Diamond Cruise) and a mobile phone main debate in attack government Poe. Surayud Chulanont Su several times. อีกคนหนึ่งคือ สำราญ รอดเพชร ) และถือเป็นมืออภิปรายหลักในการโจมตีรัฐบาล พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท์ หลายครั้ง

In the election last December 23, 2550, are partners in the process that they think the people who love ในการเลือกตั้งหนล่าสุดเมื่อ23 ธันวาคม2550 คนในขบวนการพันธมิตรต่างก็คิดว่าตนเป็นคนที่ประชาชนชื่นชอบ It fascinated with Maya image disciples mob partners shrilly เพราะหลงใหลไปกับมายาภาพที่สาวกม็อบพันธมิตรกรี๊ดกร๊าด But in fact they took the time seemed “real people real tone. แต่เอาเข้าจริงพวกเขาก็ได้ประจักษ์ว่า”ประชาชนตัวจริงเสียงจริง And mostly quiet voice “is also not Pluem ago. และ ส่วนมากเป็นเสียงเงียบ”นั้นนอกจากไม่ปลื้มแล้วTo deny them no attention. ยังปฏิเสธพวกเขาอย่างไม่ ไยดี

They fail in abundance พวกเขาจึงสอบตกระนาว Whether it is diamonds that have survived Cruise score nine thousand fragments, composed by multiplying the failure rate shave very, diamond ไม่ว่าจะเป็นสำราญ รอดเพชร ที่ได้คะแนน9หมื่นเศษ,ประพันธ์ คูณมี สอบตกด้วยคะแนนเฉียดแสน,พิเชียร Want Prasert power. อำนาจวรประเสริฐ Failure rate by more than six thousand, Amon Amon Rattana Non fail with four thousand points, new rock ท Norton merit increase failure rate with two thousand points Karun Sai Ngam that fail even to elected Municipal President. สอบตกด้วยคะแนน6พันกว่า,อมร อมรรัตนานนท์ สอบตกด้วยคะแนน4พัน,มหินทร์ ตันบุญเพิ่ม สอบตกด้วยคะแนน2พันแต้ม การุณ ใสงาม ที่สอบตกแม้แต่ลงเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบล But multiply that only seven votes, the Senate overwhelmingly to the Draw (It is said that Mr. Prem lock people to a brightness. Already. แต่คำนูณที่ได้เพียง 7 คะแนนนั้น ลอยลำเข้าสู่วุฒิสภาแบบลากตั้ง(ว่ากันว่านายพลเอกเปรมล็อกตัวคนที่จะได้เป็น สว.ไว้แล้ว And multiply the bone pieces won this growth. และคำนูณก็ได้รับรางวัลเป็นกระดูกชิ้นโตนี้ With people who work for drug possessed Mat’s others). ร่วมกับคนที่ทำงานรับใช้อำมาตยาฯคนอื่นๆ)

At the same time to multiply as the moderator of the earth keepers ASTV. พร้อมกันนั้นคำนูณได้กลับมาเป็นผู้ดำเนินรายการยามเฝ้าแผ่นดินทางASTV The lift on the abolition movement’s institutions involved with the drag link is the main enemy Thaksin. โดยชูเรื่องมีขบวนการล้มล้างสถาบันฯลากโยงไปเกี่ยวข้องกับศัตรูหลักคือ ทักษิณ And generalize to all people as promiscuous และเหวี่ยงแหไปยังทุกคนแบบไม่เลือกหน้า No to a technical fall in what they called the “Thaksin regime”. เพื่อเป็นเทคนิคในการโนล้มในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า”ระบอบทักษิณ”

Coordination with former academics who had praised the concept of “social uprising” outside the current “Tian Wan, a Chai-Anan said that someone” whispering “to the listener that another 20 years, Thailand will switch to the Republic. ประสานเข้ากับอดีตนักวิชาการที่เคยชื่นชมคนที่มีแนวคิด”ขบถต่อ สังคม”นอกกระแสแบบ”เทียนวรรณ”อย่างชัยอนันต์ที่บอกว่ามีคน”กระซิบ”ให้เขาฟัง ว่าอีก20ปีไทยจะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐ By now the process of Republic of Thailand (where they Left is confused whether it is from when the their anti royalist can only scratch the head with it is what?) It makes trains Tha party to institutions as a tool comical years of poor access. anywhere. โดยตอนนี้มีขบวนการRepublic of Thailand(ซึ่งพวกฝ่ายซ้ายก็งงว่ามันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ ส่วนพวกanti royalistก็ได้แต่เกาขมับว่ามันคืออะไร?) เลยทำให้ขบวนท่าของฝ่ายใช้สถาบันเป็นเครื่องมือน่าขบขันปนสังเวชเข้าไปทุกที

But there are people opposing political access, they become prey to the case of multiply Rich and gang gang forged up the most loudly in the history of Thai politics. แต่ก็มีคนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเของพวกเขากลายเป็นเหยื่อคดีหมิ่นพระบรมเด ชานุภาพที่คำนูณและก๊วนแก๊งเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาอย่างครึกโครมมากที่สุด หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย

Multiply system may be used to review Council set out to drag a lot of modern constitutionalism his praise. คำนูณอาจจะเคยวิจารณ์ระบบสภาลากตั้งเอาไว้มากในยุคที่เขาเชิดชูลัทธิรัฐ ธรรมนูญ May be used to review the most rightist in his era as Secretary-General’s Student Center. อาจจะเคยวิจารณ์ฝ่ายขวาไว้มากในยุคที่เขาเป็นเลขาธิการศูนย์นิสิตฯ But, like Anakin. แต่ก็เหมือนกับอนาคิน Sky Walker when growing up and into the dark side became Lord Darth Web Wonder. สกายวอล์กเกอร์ที่เมื่อเติบโตขึ้นและเข้าสู่ด้านมืดกลายเป็นลอร์ดดาร์ธเว เดอร์ Because “the powers of darkness” full body dominate. ก็เพราะ” อำนาจของด้านมืด”

Married to multiply Suang มณฑ์ colleague network manager คำนูณสมรสกับสรวงมณฑ์เพื่อนร่วมงานเครือผู้จัดการ He prepared the book “Little Prince” is a gift to the distribution of books to work .. he laughed, describes a positive attitude toward the human creature in the world with beautiful eyes. โดยเขาจัดทำหนังสือ” เจ้าชายน้อย” แจกเป็นของชำร่วยแก่ผู้ไปร่วมงาน..หนังสือเจ้าชายน้อยได้บรรยายถึงทัศนคติ เชิงบวกต่อมนุษย์ที่มีต่อสรรพสิ่งบนโลกด้วยสายตาที่งดงาม That may be a once-in-life former multiply. ซึ่งนั่นอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่คำนูณเคยเป็น

Multiply the current residents at 11 / 8 Moo 19 village Dusita É eyes Lai Road, Hall Road, Bang Ramat Thammasop Taweewattana Bangkok 10170. ปัจจุบันคำนูณพักอาศัยอยู่ที่11/8 หมู่ 19 หมู่บ้านดุสิษตาลัย ถ.บางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
Email Contact: kamnoon@manager.co.th. อีเมลล์สำหรับการติดต่อ : kamnoon@manager.co.th
ครอบงำเต็มลำ

Posted by journalists at the grassroots people. 08/16/2008 7:36:00 before noon.

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 8/16/2008 07:36:00 ก่อนเที่ยง