“อำมาตย์ ภาคประชาชน” เสนอปฏิรูปประเทศไทยบนกองศพวีรชนไพร่

“Civil society” extremely high standard. “ภาคประชาชน”มีมาตรฐานยิ่งนัก Somchai want the government out of the alliance’s House and the airport, they do not move very diligently to suppress demonstrators. ช่วงรัฐบาลสมชายต้องการให้พันธมิตรฯออกจากทำเนียบ และสนามบิน พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างเอาการเอางานไม่ให้ปราบปรามผู้ชุมนุม They want พวกเขาต้องการ “Human Rights” .. era government, but privileged. “สิทธิมนุษยชน” ..แต่ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ “May the night area” red shirts were killed. “ขอพื้นที่คืน” คนเสื้อแดงถูกสังหาร They do not want พวกเขาไม่ต้องการ “Human rights” but also said that “an election does not resolve the issue. “สิทธิมนุษยชน” อีกแล้ว แต่บอกว่า “ยุบสภาไม่ได้แก้ไขปัญหา Thailand Thai society to reform “the privileged claims of the Prime Minister. สังคมไทยต้องปฏิรูปประเทศไทย” ซึ่งเป็นข้ออ้างหนึ่งของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์


The initial richness clear โดย ประเดิม อิทธิกระจ่าง
May 12, 2553. 12 พฤษภาคม 2553

If it not the memories fade. ถ้าความทรงจำยังมิลืม เลือนApproximately one month ago TPBS. ราวหนึ่งเดือนที่ผ่านมา TPBS Council political development. สภาพัฒนาการเมือง The institution tend สถาบันพระปกเกล้า Community Organization Development Institute. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน Journalists Association of Thailand สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย Times Community Foundation. มูลนิธิชุมชนไท Council and community dignitaries in Thailand Paiboon Wattanasiritham Siritham Deputy Prime Minister. และสภาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย มีบุคคลสำคัญ อย่างนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี Has been appointed by the military dictatorship CNS. ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอำนาจเผด็จการทหารคมช. No, Mr. Secretary-General Borwornsak U Wan King Prajadhipok Mr. President high pine community image of Thailand. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโน เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายสน รูปสูง ประธานสภาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย Reform movement has come out to Thailand ได้ออกมาเคลื่อนไหวให้ปฏิรูปประเทศไทย Structural problems. แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

They claim that they are “the people” of a political virgin? และพวกเขาอ้างว่า พวกเขาเป็น “ภาคประชาชน” ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องทางการเมือง ?

Three days ago, when Mr. Praves Wasi senior people (some people called. เมื่อสามวันที่ผ่านมา นายประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส (บางคนเรียกว่า People shabby?) Mr. splendid Singapore คะ Genetic Institute Foundation for social justice. ราษฎรโกโรโกโส ? ) นายบรรเจิด สิงคะเนติ มูลนิธิสถาบันเพื่อสังคมที่เป็นธรรม Mr. Diamond Pairoj General Coordinating Committee NGO has proposed to reform the General Assembly reform Thailand Thailand และนายไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ เสนอ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เพื่อ ปฏิรูปประเทศไทย

They claim that พวกเขาอ้างว่า Because the past is quite desperate social and political change together, so it must be grand, and on May 20, he will stage large เนื่องจากที่ผ่านมาสังคมค่อนข้างสิ้นหวังกับนักการเมือง ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนแปลงกันขนานใหญ่ และในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้เขาจะจัดเวทีใหญ่ FT working with the Prime Minister. มีนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ร่วมงานด้วย

They also claim that they are like “the people” of political neutrality? และพวกเขาก็ชอบอ้างว่า พวกเขาเป็น “ภาคประชาชน” ผู้เป็นกลางทางการเมือง ?

But they find it is not the real grassroots. แต่ พวกเขาก็หาได้เป็นรากหญ้าตัวจริงไม่ They do not make production. พวกเขาไม่ได้ทำการผลิต Workers are not diligent. ไม่ได้ใช้แรงงานทำมาหากิน They do not end just 0.4 years class. พวกเขาไม่จบเพียงชั้นป.4 Mass as the poor like they claim. เหมือนมวลชนผู้ยากไร้ที่พวกเขาชอบเอ่ยอ้าง But they do projects for budget and “establish their own” is a “grassroots leadership” to “public leaders” to “civil society leaders” นั่นเอง by the poor public did not elect him. แต่พวกเขาทำโครงการ หางบประมาณ และ “สถาปนาตนเอง” เป็น “ผู้นำรากหญ้า” เป็น “ผู้นำภาคประชาชน” เป็น “ผู้นำภาคประชาสังคม” นั่นเอง โดยที่มวลชนผู้ยากไร้ก็ไม่ได้เลือกตั้งเขา

And they do not disclose accounting Asset Bay. และพวกเขาก็ไม่เคยเปิดเผยบัญชีทรัพสินย์ Politicians as they hate the insecure เหมือนนักการเมืองที่พวกเขาจงเกลียดจงชังว่าเชื่อถือไม่ได้ Sharp should not interact with the increasingly มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ควรคบหาสมาคมด้วยยิ่งนัก

For those interested in movement politics in the adhesion Huang, three, four years ago. สำหรับผู้ที่สนใจการเคลื่อนไหวอย่างเกาะติดการเมืองในห้วงสามสี่ปี่ที่ผ่าน มา I can see that ก็จะเห็นได้ว่า They all are. พวกเขาทั้งหลายล้วน Sponsored coup on September 19 to 49 who supported the PAD. เป็นผู้สนับสนุนรัฐประหาร 19 กันยายน 49 เป็นผู้สนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย Surayud government sponsorship. เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลสุรยุทธ์ As anti-Thaksin government. เป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลทักษิณ Be applied against the government and the Somchai government. เป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลสมัครและรัฐบาลสมชาย Not in any way. ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Both openly and realistically. ทั้งเปิดเผยและแนบเนียน Both direct and indirect. ทั้งทางตรงและทางอ้อม

They concluded that these are network Amat, even though they were not a Democrat Party member. สรุปได้ว่า พวกเขาเหล่านี้ล้วนเป็นเครือข่ายอำมาตย์ ทั้งสิ้น แม้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ Not a Privy Councillor. ไม่ได้เป็นองคมนตรี Not a military leader. ไม่ได้เป็นผู้นำกองทัพ You are not a judge. ไม่ได้เป็นท่านตุลาการ

But they are “the people” that do not like democracy. แต่พวกเขาเป็น “ภาคประชาชน” ที่ไม่ชอบประชาธิปไตย No hits for administrators from the election. ไม่นิยมให้ผู้ปกครองผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง They do not like the people they choose. พวกเขาไม่ชอบให้ประชาชนเลือกพวกเขา But like the appointment of the aristocratic class, some people have been appointed by the Council for National stability (CNS) is a Khot. Some people would join The Human Rights Commission but has not been elected. แต่ชอบการแต่งตั้งจากชนชั้นนำ ชนชั้นสูง บางคนได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีความมั่งคงแห่งชาติ(คมช.) เป็นคตส. บางคนลงสมัครคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง

They also think that “stupid people are purchased, then select a representative. พวกเขายังคิดว่า “ประชาชนโง่ ถูกซื้อ” จึงเลือกผู้แทน But a bad politician. ได้แต่นักการเมืองที่ไม่ดี The Thai political dirty ทำให้การเมืองไทยสกปรก

They see the election as undemocratic because it “good moral” as they have no chance to get elected assuredly พวกเขาจึงมองว่า การเลือกตั้ง ไม่ใช่ประชาธิปไตย เนื่องเพราะ “คนดี มีคุณธรรม” อย่างพวกเขาไม่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นแน่
“Civil society” so that their people differently. “ภาคประชาชน” ของพวกเขา จึงเห็นว่า คนเราไม่เท่ากัน The poor fool is equal to the middle class people who have higher education คนจนยังโง่อยู่จะให้เท่ากับคนชั้นกลาง คนชั้นสูง ผู้มีการศึกษา How do together. ได้อย่างไรกัน

They invite each other believes. พวกเขาชวนกันเชื่อว่า Human rights of one vote of equal democracy. หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง คนเราเท่ากัน ของระบอบประชาธิปไตย Does not apply to Thai society. ใช้กับสังคมไทยไม่ได้ We have Thai-style democracy ไง ye. เพราะเรามีประชาธิปไตยแบบไทยๆไงท่านทั้งหลาย

“The people” their patriotism more life once they return to ทวง his temple. “ภาคประชาชน” ของพวกเขา มีความรักชาติ ยิ่งชีพ ครั้งหนึ่ง พวกเขาจึงต้องทวงคืนเขาพระวิหาร Because they robbed the Khmer. เพราะพวกเขาเขมรปล้นไป We Thais are not allowed. เราคนไทยจึงยอมไม่ได้

“The people” of their extremely high standard. “ภาคประชาชน” ของพวกเขา มีมาตรฐานยิ่งนัก Somchai want the government demonstrators from the People’s Alliance for Democracy directory. ช่วงรัฐบาลสมชายต้องการให้ผู้ชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกจาก ทำเนียบ From airport ออกจากสนามบิน Their movement is not as robust Somchai government to suppress armed demonstrators. พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างเอาการเอางานไม่ให้รัฐบาลสมชายใช้อาวุธปราบปรามผู้ ชุมนุม They want พวกเขาต้องการ “Human rights”. “สิทธิมนุษยชน”

But when the government privileged. แต่เมื่อรัฐบาล อภิสิทธิ์ Their good people. คน ดีของพวกเขา “May the night area, by using combat troops armed with red shirts. “ขอพื้นที่คืน” โดยการใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธปราบปรามคนเสื้อแดง The government claims that democratic election. ที่ เรียกร้องประชาธิปไตยให้รัฐบาลยุบสภา And the red shirts have killed 25 lives lost lives and injured thousands. และทำให้คนเสื้อแดงต้องถูกสังหารสูญเสียชีวิต 25 ชีวิต และบาดเจ็บนับพัน They do not want to call. พวกเขาไม่ได้เรียกร้องต้องการ “Human rights” again they said, an election does not resolve the issue. “สิทธิมนุษยชน” อีกแล้ว พวกเขาบอกว่า “ยุบสภาไม่ได้แก้ไขปัญหา Thailand Thai society to reform “the claims of the prime minister told the FT that the social and talk to the people as well. สังคม ไทยต้องปฏิรูปประเทศไทย” ซึ่งเป็นข้ออ้างหนึ่งของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ที่บอกต่อสังคมว่าได้คุยกับ ภาคประชาชนแล้วเช่นกัน

They are part of the Prime Minister, political FT. พวกเขาจึงเป็นส่วนหนึ่งทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ Undeniably อย่างปฏิเสธไม่ได้

They say that “transformed the crisis as an opportunity,” or that they “exploit the bodies Division heroic proletariat” the taking of life even for democracy. พวกเขาบอกว่า “แปรวิกฤตเป็นโอกาส” หรือว่า พวกเขา ”ฉวยโอกาสบนกองศพวีรชนไพร่” ผู้สละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อประชาธิปไตย Demand that society must find common responsibility of governments and disaster command â Korn killing people must be punished or not? ซึ่งสังคมต้องร่วมกันทวงถามหาความรับผิดชอบจากรัฐบาลและฆาตรกรสั่งฆ่า ประชาชนก็ต้องถูกลงโทษ มิใช่หรือ ?

They all, it is only. พวกเขาทั้งหลายจึงเป็นได้เพียง “Amat public sector” นั่นเอง. “อำมาตย์ภาคประชาชน” นั่นเอง

Drafting proposals for reform organization established Thailand as a public organization independent of them. ข้อเสนอการยกร่างจัดตั้งองค์การเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน อิสระของพวกเขานั้น A period of five years of operation Committee consists of not more than 21 people who have knowledge or experience in democratic development. มีกำหนดระยะดำเนินงาน 5 ปี มีกรรมการไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านพัฒนาประชาธิปไตย Social development. การพัฒนาสังคม And economic development in all sectors of society. และการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนของสังคม

Will be the same. จะเป็นเช่นเดียวกับ All public organizations are currently in or not? องค์กรมหาชนทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ ? These are but there are questions and comments from that society. ซึ่งล้วนแต่มีคำถามและถูกวิจารณ์จากสังคมกันว่า The organization has a strategy to narrow เป็นองค์กรมียุทธศาสตร์คับแคบ Peremptory norms of centralized authority. มีแนวทางที่นิยมเผด็จการรวมศูนย์อำนาจ Offering solutions to people known to self sufficiency. เสนอทางออกต่อชาวบ้านให้รู้จักพอเพียงพึ่งตนเอง Management of non-transparent การบริหารจัดการองค์กรที่ไม่โปร่งใส Check can not ตรวจสอบไม่ได้ Not participate. ไม่มีส่วนร่วม Conflict with the main Thammathirat governance they like reference total ขัดกับหลักธรรมาภิบาลที่พวกเขาชอบอ้างอิงทั้งสิ้น

But back to the organization to consider the budget as their only ally popular Amat. แต่กลับเป็นองค์กรที่พิจารณางบประมาณให้เฉพาะพรรคพวกที่เป็นพวกนิยมอำมาตย์ Remove budget Upatham some people lead to their docile obedience. เอางบประมาณอุปถัมป์ผู้นำชาวบ้านบางคนให้เชื่องเชื่อฟังตน To create an image เพื่อสร้างภาพลักษณ์ Budget to prevent the democratic movement. นำงบประมาณใช้เคลื่อนไหวขัดขวางระบอบประชาธิปไตย No favoritism, but the main principles of the loan. เล่นพรรคเล่นพวกไม่มีหลักการมีแต่หลักกู Budget and tax people to dominate the villagers to report to public organizations like regime possessed Mat drug aristocracy creating more democratic. และใช้เงินงบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนเพื่อครอบงำชาวบ้านให้ขึ้นตรงต่อ องค์กรมหาชนที่ชอบระบอบอำมาตยาธิปไตยมากกว่าสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

People’s Political Reform Council that they proposed. สภา ประชาชนปฎิรูปการเมืองที่พวกเขาเสนอมา Attendees would be networking Upatham sustain their ผู้ เข้าร่วมก็คงเป็นเครือข่ายอุปถัมป์ค้ำชูของพวกเขาSame page Older people. หน้าเดิมๆคนเก่าๆ To make a living with them ever since. ที่ทำมาหา กินกับพวกเขาเสมอมา And casual in their villages. และห่างเหินคนในหมู่บ้านตนเอง Leadership floating base massเป็นผู้นำลอยจากฐานมวลชน It must be busy with conference expenses paid luxury hotel eating coffee worth. เพราะต้องยุ่งกับการประชุมสัมมนากินกาแฟ โรงแรมหรู ค่าเบี้ยเลี้ยงคุ้ม Accommodation very good, both air and hot water. ที่พักอย่าง ดีมีทั้งแอร์และน้ำอุ่น A cafe listening to music at night. มีคาเฟ่ฟังเพลงยามค่ำคืน Not stand the rain sun. ไม่ใช่ตากแดดทนฝน Tak Yung sleep like a red shirt at whim. นอนตากยุง เหมือนคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์

Friendly and would lobby within a friendly directors who will take people 21 people outside the network non-Amat. และก็คงล็อบบี้กันเองภายในเลือกกันเองว่าจะเอาใครเป็นกรรมการ 21 คน ประชาชนนอกเครือข่ายอำมาตย์ไม่เกี่ยว The more people Redshirts. ยิ่งประชาชนคนเสื้อแดง I need to continue to fall far คงต้องถอยไปเลยไปไกลๆ Although red shirts are mass public and mass quantity and quality over a hundred thousand times, they even Lord. แม้ว่าคนเสื้อแดงจะมีมวลมหาชนทั้งปริมาณและคุณภาพมากกว่ามวลชนพวกเขานับร้อย พันเท่าก็ตามเถิด

For those who have knowledge of the development of democracy at them. ส่วนผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยที่พวกเขาว่า Would become the knowledge of the development regime possessed Mat aristocracy allows strong lie deceive the world at any time of the society rather than the development of democracy that claims such as Praves Wasi Phon Det Pin lamp Anand. Panyarachun Somkid excellent Paithoon eternal protection Vajra desire mental eternal swing tons Uttar Prida still key Saree Ong fulfillment Chat Java-mail Thong excellent history Bunnak Laddawan Tanti Wittaya Preservation Wikipedia Pattanachai lithograph Buffalo at TRUST young black pin male Rattana The placenta at Phuket Charat Suwanmala Surichai Wan Kaew Narong Phet Prasert Chaiyand.C cattle Thom Arya, etc. But certainly the budget would flow only the government privileged assuredly ก็คงจะกลายเป็นผู้มีความรู้ในการพัฒนาระบอบอำมาตยาธิปไตยให้เข้มแข็ง โกหกพกลม หลอกลวงโลกได้ทุกสมัยของสังคมมากกว่าการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างที่กล่าวอ้าง เช่น ประเวศ วะสี พลเดช ปิ่นประทีป อานันท์ ปันยารชุน สมคิด เลิศไพทูรย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ จำนง จิตนิรันดร์ สวิง ตันอุต ปรีดา คงแป้น สารี อ๋องสมหวัง ชัชวาล์ ทองดีเลิศ ประวัติ บุญนาค ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ วิพัฒนาชัย พิมพ์หิน บัณทร อ่อนดำ พิชาย รัตนดิรก ณ ภูเก็ต จรัส สุวรรณมาลา สุริชัย หวันแก้ว ณรงค์ เพรชประเสริฐ ไชยันต์ ไชยพร โคทม อารียา ฯลฯ แต่ที่แน่ๆงบประมาณคงไหลมาเทมาจากรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นแน่

Because the reform was led by the Government of Thailand Amat. เพราะการปฏิรูปประเทศไทยครั้งนี้นำโดยรัฐบาลอำมาตย์ Amat network. เครือข่ายอำมาตย์ Amat and public sectors. และอำมาตย์ภาคประชาชน

Continue to follow the same track. คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่า “Reform Division, Thailand remains the heroic proletariat” would be like what? “ปฏิรูปประเทศไทยบนกองศพวีรชนไพร่” จะเป็นเช่นไร ?

And “Time will show people as well.” และ “กาลเวลาจะพิสูจน์ผู้คนด้วยเช่นกัน”

Posted by Reporters at the grassroots people.

12/5/2010 9:04:00 a.m. before noon.

Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 5/12/2010 09:04:00 ก่อนเที่ยง